Jedným z hlavných trendov online marketingu (ale nie len online) je postupné odpútavanie sa od klasickej reklamnej inzercie, ktorej úlohu preberá plnohodnotný obsah.

Vytvoriť z marketingového hľadiska dobrý obsah, (článok, online prezentáciu, video alebo infografiku a pod.) nie je otázkou inšpirácie ale vecou cieľavedomých a systematických krokov.

O obsahu a jeho úlohe v marketingu som už písal v príspevku, ktorý hovorí, že obsah dokáže fungovať ako automat na výrobu a prilákanie nových zákazníkov.

O tom, že obsah je v súčasnosti jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov, dokonca vo väčšine prípadov efektívnejších než klasická reklama, nie je v našich zemepisných šírkach zatiaľ presvedčených veľa marketingových lídrov ani riaditeľov spoločností.

Dôvodom je niekedy opatrnosť pri zavádzaní zmien do vlastných marketingových stratégií, niekedy neznalosť faktov. Jedným z najsilnejších dôvodov bude predovšetkým nedostatok skúseností s prácou na obsahu a taktiež nedostatok skúsených ľudských zdrojov a predovšetkým času.

Váhavosť pri využívaní content marketingu (obsahový marketing), teda stratégie založenej na obsahu, spočíva aj v tom, že pre mnohých marketingových pracovníkov je ťažké si vôbec predstaviť, aké činnosti práca s obsahom zahŕňa. Ktoré služby sú s tým spojené a či ich vôbec niekto poskytuje v takej forme, ktorá by umožnila content marketing zvládnuť a nepreťažiť vlastné marketingové oddelenie.

Pre ozrejmenie teda uvádzam,o čo ide:

OBSAH – JEHO ÚLOHA V MARKETINGU

Z hľadiska online marketingu je dnes najpodstatnejšie, aby fungovanie web stránok bolo čo najefektívnejšie? Rozhodujúcim prvkom stratégie nie je totiž dizajn ani technické riešenie, ale OBSAH stránky.

Každý text, obrázok alebo video môže pritiahnuť na stránku tisíce potenciálnych zákazníkov. Content marketing je vysoko efektívna marketingová stratégia využívajúca obsah na dosahovanie kľúčových marketingových cieľov. Tvrdíme, že obsah je kľúčom k získaniu zákazníka. (pozri: Čo je content marketing a ako funguje)

ČO ZAHŔŇA SPRÁVA OBSAHU:

  1. Analýza vyhľadávania a výber kľúčových slov relevantných pre váš produkt, službu, značku: Slovné spojenia, ktoré zákazníci používajú pri vyhľadávaní vašich produktov a súvisiacich tém môžu mať rôznu formu. Analýza vyhľadávanosti kľúčových slov na webe nám dá odpoveď na to, ktoré spojenie kľúčových slov je najpoužívanejšie a ktoré ďalšie slová zákazníci radi používajú. Z týchto údajov budeme vychádzať pri modelovaní obsahu.
  2. Obsahový plán
    1. Používanie každého produktu súvisí s určitou sférou života zákazníka, rieši určitý problém alebo situáciu.
    2. Zákazníci sa líšia v miere znalostí produktov, aktuálnosti záujmu o kúpu a atď. Zostavenie plánu nám pomôže vytvoriť si mapu tém, ktorú chceme obsahom informačne pokryť. Tiež určiť optimálne formy, čas a spôsob distribúcie obsahu.
  3. Tvorba nového alebo úprava existujúceho obsahu: Kvalita obsahu je rozhodujúcim prvkom pre jeho schopnosť plniť marketingové ciele. Obsah musí byť pre zákazníkazrozumiteľný (zákaznícky pohľad), pričom mu musí dať pocit, že získal hodnotné informácie. Zároveň musí vyhovovaťpožiadavkám SEO a vychádzať z dostupných informácií o zákazníkoch, ich správaní a preferenciách.
  4. Distribúcia obsahu cez internetové médiá a sociálne siete: Obsah umiestnený na vašej web stránke plní úlohu magnetu, ktorý priťahuje zákazníkov bližšie k vašej firme a produktom.Optimalizácia obsahu zabezpečí jeho návštevnosť z rôznych zdrojov (trafiic). Najčastejšie ide o vyhľadávač Google, sociálne siete ako Facebook alebo partnerské web stránky. Jedným zo zdrojov môže byť aj platená bannerová reklama ale content marketing nie je na túto formu vôbec odkázaný. Optimalizovaný a správne zostavený obsah generuje záujem publika a zvyšovanie predaja aj bez platenej podpory.
  5. Správa obsahu na sociálnych sieťach: Okrem Google sú dôležitou cestou distribúcie obsahu sociálne siete (najmä Facebook). Sociálna sieť má svoje pravidlá fungovania a umožní, že sa obsah dostane aj k ďalším ľuďom, ktorí by sa k nemu nedostali (napr. nie sú zručný vo vyhľadávaní cez Google). Navyše tu silne pôsobí odporúčanie medzi priateľmi, čo zvyšuje šancu prijatia obsahu. Nevyhnutnou podmienkou efektívneho fungovania obsahu je pravidelnosť jeho aktualizácie – podobne, ako TV stanice vysielajú pravidelne svoje relácie.

Pozrite si kariéru jedného úspešného článku na web stránke nášho klienta: Príspevok o tom, ako si správne vybrať varnú dosku prináša stále nových potenciálnych zákazníkov od jeho publikovania do dnes: Content marketing: obsah ktorý funguje.

 

CONTENT MARKETING HUB všetky tieto služby svojim klientom poskytuje: Tvorba obsahu: obsah je kľúčom k zákazníkovi.

 

Eduard Radimák, CONTENT MARKETING HUB